Truyện ngắn

Đây là trang truyện ngắn viết dựa trên các sự kiện và nhân vật lịch sử hoặc các truyền thuyết, sự tích dân gian. Tuy phần lớn diễn biến dựa vào chính sử và huyền sử nhưng vẫn có nhiều chi tiết được sáng tạo nhằm phục vụ cho cốt truyện, xin đừng đồng nhất truyện và chính sử.

MỤC LỤC

truyện Dã sử

  • Thời Lý – Trần:
  1. Thuận Thiên (Công chúa Thuận Thiên cuối thời Lý, chị của Lý Chiêu Hoàng)

Chuyện xưa – Tích cũ

  1. Một quan là sáu trăm đồng (Tích Lưu Bình – Dương Lễ)
  2. Trai làng ở goá còn đông (Một quan là sáu trăm đồng tiếp theo)
  3. Hỡi anh chồng cũ tôi ơi…! (Tích Hòn vọng phu, Thiếu phụ Nam Xương)