[Review sách] Outliers – Ta là một, là riêng, là thứ nhất… (*)

Outliers là một quyển mình xem là xuất sắc, từ nội dung đến hình thức: những góc nhìn khác biệt đi kèm cách diễn đạt lôi cuốn, gần 400 trang sách có thể hoàn thành trong một ngày đọc không gián đoạn và phải xem đi xem lại nhiều lần.